Giảng Viên

Hoàng Hiền

- Máy tính - laptop

Thông tin


Với hơn 10 năm trong làm việc và giảng dạy bộ môn máy tính – laptop

Học viên tốt nghiệp
100%
Học viên hài lòng
100%